Hila Tov

 

הילה טוב בונה אסטרטגיית ניהול אישית למנהלים בכירים. למעלה מעשור היא מנחה, שותפה למחשבה ומלווה בפועל בכירים וצוותים (מנכ"ל, יו"ר, הנהלה) בתהליכי הליבה שהם מובילים בארגון. אסטרטגיית הניהול נתפרת באופן ייחודי לכל לקוח/ה על ידי חיבור הצרכים הקשיחים של הארגון לאיכויות והחולשות האישיות של הלקוח/ה.

 

בין לקוחותיה נמנים בכירי המשק והכלכלה בישראל, בעלי עניין במגזר העסקי, פוליטיקאים מובילים, וארגונים אזרחיים.

 

מנהלים בעמדות מובילות מקיימים ממשקים יומיומיים עם המציאות החברתית, פוליטית והעסקית במדינת ישראל. מציאות המאותגרת אל מול שתי נקודות פתיחה סותרות – שפע וקידמה, המאפיינים את המדינות העשירות והמתקדמות בעולם המערבי לעומת מאבקי זהות, איום ביטחוני ומחזורי שלטון קצרים מהצפוי, שמייצרים סדרי עדיפויות שונים.

 

תודעת היציבות מחד גיסא וחוסר הוודאות מאידך גיסא, מחייבות מודל מנהיגות ייחודי המבוסס על 1) אופיים ויכולותיהם האישיות של המנהלים   2) היכולת שלהם לנהל תהליכים.

 

קשת המיומנויות והאתגרים המתוארים מחייבים שליטה בזירות פעילות שונות ומתחלפות. תכנית הליווי האישית לוקחת בחשבון את המכלול ומתמקדת ב-5 זירות פעילות מרכזיות:

  1. זיהוי בעלי העניין הרלוונטיים ובניית מערכת יחסים אפקטיבית איתם. בניית יחסי אמון ושותפות בין צוותים, הנהלה, דירקטוריון (השבחת תקשורת מקצועיות-בינאישיות ככלי ניהול מתקדם

  2. ניהול הגורם האנושי בצמרת הארגון (לצורך מימוש תכניות אסטרטגיות, תכניות עבודה וחזון

  3. תרגום האסטרטגיה הארגונית לדרכי הפעולה והמאפיינים האישיים של המנהל/ת (מנכ"לים, יו"רים)

  4. עיקור חסמים בתהליכי קבלת החלטות

  5. ניהול קונפליקטים ומצבי אי ודאות

 

תכנית הליווי מותאמת לצרכים הייחודיים של המנהל/ת ו/או הצוות הניהולי, וכוללת תכניות הדרכה ופיתוח וסדנאות מעשיות בהתאם לצרכים הייעודיים.

© 2014 Hila Tov. 

ליווי והנחיה – הנהלה וצוותי ניהול בכירים